×
flower flower
Regulamin Sklepu Włoskiego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPWLOSKI.COM.PL

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Sklep włoski

1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740);
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie. Usługa ta jest uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, regulaminem.
 5. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 6. Przedsiębiorca Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Sklep – sklep internetowy Sklep włoski prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklepwloski.com.pl
 9. Sprzedawca – Grzegorz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 9291200948, ul. Tadeusza Konicza 7-6, 65-187 Zielona Góra.
 10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 ze zm.).
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344).
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI, ul. Tadeusza Konicza 7-6, 65-187 Zielona Góra
 2. Adres e-mail: biuro@sklepwloski.com.pl
 3. Numer telefonu: +48 574 100 204

3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera sposób płatności za zamówienie oraz metodę jego dostarczenia.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie (tj. zawrzeć umowę sprzedaży) z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane na stronach Sklepu.

5 Płatności

6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione towary, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia, dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Kupujący, w przypadku wybrania takiej opcji podczas składania zamówienia, ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym, telefonicznym, ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca dokłada starań aby zamówienia były realizowane jak najszybciej – maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 4. W przypadku gdy Kupujący wybrał jako sposób dostawy odbiór osobisty termin dostawy towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 7.
 6. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 7. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a) lub b) rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
 8. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,:

  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.
 4. Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący jest obowiązany w razie potrzeby, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 7. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać.
 8. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 2. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
 3. Internetowej platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

12 Wymogi techniczne

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta użytkownika oraz dokonywania zakupów także aktywne konto email.

13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI, ul.Tadeusza Konicza 7-6, 65-187 Zielona Góra, email: biuro@sklepwloski.com.pl

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.